Podjetje Traffic design d.o.o. je v sklopu projekta reambulacije krmilnih programov in nadgradnje krmilnikov semaforiziranih križišč na cesti Staneta Žagarja in delu Oldhamske ulice v Kranju, vzpostavil sistem video detekcije, ki s pomočjo procesiranja video slike zagotavlja vhodne podatke semaforskemu krmilniku z namenom prometno odvisnega krmiljenja glavne kranjske prometne žile, ki se razteza od Mercator centra do glavne mestne bolnišnice.
V zadnjih letih se je na mestnih cestnih mrežah tako v tujini kot tudi pri nas zelo uveljavilo zaznavanje parametrov prometnega toka s pomočjo procesiranja video slike, t.i. video detekcijo. Inženirja, ki analizira promet na cestni mreži, pogosto zanima tudi stanje prometa vzdolž prometnice ali na določenem cestnem odseku in ne le na preseku ceste, kjer je podatke mogoče pridobivati s točkovnimi senzorji. Zaznavanje prometnih parametrov na širšem območju pa je omogočeno prav s sistemi video detekcije. Čeprav je bilo storjenega veliko v razvoju algoritmov za monitoring prometnih podatkov s konvencionalnimi senzorji, procesiranje video slike dodatno ponuja tudi možnost avtomatske detekcije pojavov na cesti, ki so za upravljanje prometa nujno potrebni, kot so pravočasno odkrivanje čakalnih vrst, zastojev in ostalih nepredvidljivih dogodkov.

Sistem video detekcije odlikujejo naslednje lastnosti:

 • Visoka zanesljivost zaznavanja parametrov prometnega toka,
 • Namestitev kamere poteka pretežno nad terenom, tako da v času namestitve in vzdrževalnih posegov ne motimo prometa,
 • Brezžično zaznavanje prometnega toka, v nasprotju z detektorji v vozišču,
 • Možnost pretvorbe video in podatkovnih podatkov v različne signale za prenos na daljavo.

Prednost uporabe sistema video detekcije napram tehnologijam vgrajenim v vozišče:

 • Namestitev in vzdrževanje detektorjev brez poškodb vozišča in posegov v voziščno konstrukcijo,
 • Namestitev in vzdrževanje sistema brez večjih motenj tekočega prometa,
 • Nemotena uporaba sistema ob rekonstrukciji oz. obnovi prometnice,
 • Možnost prikaza in enostavnega urejanja detekcijskih mest kamere (navidezni-virtualni detektorji),
 • Velika širina zaznavnega območja na dolgem odseku vozišča (do šest pasov),
 • Navidezne detektorje je enostavno prilagoditi novemu prometnemu režimu brez dodatnih posegov v voziščno konstrukcijo (enostavna rekonfiguracija detektorjev),
 • V času spreminjanja detektorjev lahko promet poteka nemoteno,
 • Enostavna (vizualna) kontrola in kalibracija detektorjev.